ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Public Employee Use of Social Media at Work: Competency, Collaboration, and Communication of Workplace Policy Public 

โดย ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี, รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก  อาจารย์ประจำคณะคณะรัฐประศาสนศาสตร์, Wonhyuk Cho

 

Abstract

          Although the growth of social media has changed the way employees communicate at work, our understanding of the related workplace dynamics, particularly in public organizations, is still embryonic. This study fills these research gaps by testing hypotheses, drawn from social cognitive theory and social capital theory, using two sets of data on social media usage patterns and workplace practices among public employees.

          Our survey data (n = 1,360) analysis revealed that most respondents (more than 72%) spent at least an hour per day on social media while at work, for both work- and non-work-related purposes. Furthermore, public employees with higher levels of social media competence (technical understanding and impact assessment) were more likely to report effective collaboration and seek assistance when needed. The results of scenario-based randomized survey experiment (n = 600) show that the perceived fairness of social media-related termination decisions (or “get dooced”) was influenced by the presence of an explicit workplace social media policy.

 

วารสาร Personnel Management

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00910260221098737?journalCode=ppmd

 

วิเคราะห์การใช้สื่อออนไลน์ในที่ทำงานของบุคลากรภาครัฐ ต่อสมรรถนะ การให้ความร่วมมือ และความสามารถในการสื่อสารของบุคลากร