ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Cohort Difference in job environments: the mediating and self-spirituality

โดย  Dr.Shun-Chi Yu อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

 

Abstract

          This paper aims to examine the effect of mindful leadership on employees' self-spirituality, and the mediating effect of organizational identification, and the moderating effect of cohort differences in machinery companies. This study collected data from three different periods. The result demonstrated that organizational identification mediated between mindful leadership and employees' self-spirituality, which boosted to deliver the peculiarity and attractiveness of their hardworking regarding personal capability.

          Besides, larger cohort differences negatively moderated between mindful leadership and employees' self-spirituality, and vice versa. The main dedication is the application of critical surveys depending on important supportive elements in the associated territory.

 

Keywords: Mindful leadership; cohort difference; machinery company; organizational identification; process analysis; self-spirituality.

 

วารสาร J Gen Psychol

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35652887/

 

*ภาวะผู้นำที่ใส่ใจ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพนักงาน และความเต็มใจในการทำงานหนัก