ติดตาม :        เลือกภาษา THEN Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the terrestrial soils of King George Island, Antarctica

โดย Woranuch Deelaman, ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Danai Tipmanee, Oramas Suttinun, Chomsri Choochuay, Natthapong Iadtem, Teetat Charoenkalunyuta, Kittiphop Promdee

 

ABSTRACT

          This study employed chemical characterisation to determine the source of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the terrestrial soils of King George Island, Antarctica. The total concentrations of 12 PAHs in the samples of terrestrial soils collected at 44 sites ranged from 1.83 to 32.9 ng g-1 with an average value of 10.8 ± 8.22 ng g-1. The concentrations of these PAHs were relatively lower compared with those found in other studies in other locations.

Read more: Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the terrestrial soils of King George...

Participating in religious activities and adolescents’ self-esteem: empirical evidence from buddhist adolescents in Thailand

โดย Phaphon Plumwongrot & ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          This paper aims at quantifying the relationship between participating in Buddhist religious activities and Buddhist adolescents’ self-esteem. It uses Thailand as a case study as Buddhism is the predominant religion of this country. Using ordered-probit regression models with a national survey of 1,648 Thai Buddhist adolescents, our results show that participating in Buddhist religious activities that involved maintaining mindfulness, including prayer and meditation, is found to have a statistically positive relationship with higher self-esteem among Buddhist adolescents in Thailand.

Read more: Participating in religious activities and adolescents’ self-esteem: empirical evidence from...

Impacts of oil spill incidences on levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal areas of Asian Countries

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

INTRODUCTION

          Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) can be classified as Persistent Organic Pollutants (POPs), which are toxic pollutants that can be preserved in various environmental compartments (ChooChuay et al., 2020a, 2020b; Deelaman et al., 2020; Pongpiachan, 2015; Pongpiachan et al., 2010, 2013, 2018, 2019). After they are emitted into the atmosphere, they will rapidly distribute between gaseous and particulate phases (Dachs & Eisenreich, 2000; Kaupp & McLachlan, 1999; Simcik et al., 1998). This gas–particle partitioning mechanism plays a crucial role in governing atmospheric fate of PAHs (Aky?z & ?abuk, 2010; Degrendele et al., 2016; Fern?ndez et al., 2002).

Read more: Impacts of oil spill incidences on levels of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal...

The Impact of Social Media on Social Comparison and Envy in Teenagers: The Moderating Role of the Parent Comparing Children and In-group Competition among Friends

โดย รศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

          Teenagers tend to gravitate towards a group that is highly susceptible to negative psychological and behavioral outcomes from social media use. Because teenagers’ behaviors are easily shaped by the social context to which they belong, it is likely that parents and friends might be the key persons who have a strong influence on the behavioral outcomes that teenagers develop from social media use. Given the concern about the negative consequences of social media use by teenagers, this research aims to explore the relationship between social media use intensity and the tendency of teenagers to engage in social comparison and envy.

Read more: The Impact of Social Media on Social Comparison and Envy in Teenagers: The Moderating Role of the...

Early childhood education and child development outcomes in developing countries: empirical evidence from Thailand

โดย Buain, O.; ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

          Due to the lack of attention to including early childhood education in the compulsory education system, some families are even unaware of the option to enroll their children at this level. This study aims to estimate the chances of access to early childhood education and to analyse the advantages that pre-primary education offers in terms of child development in developing countries by using Thailand as a case study. Using Multiple Indicator Cluster Surveys, we find that early childhood education, especially in child development centres, plays quite an important role in reducing educational inequality.

Read more: Early childhood education and child development outcomes in developing countries: empirical...

Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed Island (Thailand) after the oil spill incident in 2013

โดย Ronbanchob Apiratikul, ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Muhammad Zaffar Hashmi

 

ABSTRACT

         Health risks of human exposures to 12 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in coastal soils of Koh Samed Island (KSI), Thailand, were evaluated after the coastal areas were cleaned up of the 2013 oil-spill contamination. The risk assessment quantified both total cancer and non-cancer risks for four groups of receptors using average PAHs concentrations. Two exposure pathways (incidental ingestion and dermal contact) were selected to evaluate the risks, and three methods were used to calculate the total cancer risks to determine an appropriate assessment method. 

Read more: Health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in coastal soils of Koh Samed Island...

Face it, don't Facebook it: Impacts of Social Media Addiction on Mindfulness, Coping Strategies and the Consequence on Emotional Exhaustion

โดย Kanokporn Sriwilai, รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

Addiction to social media has now become a problem that societies are concerned with. The aim of the present study is to investigate the impacts that social media addiction has on mindfulness and choice of coping strategy, as well as to explore the consequences on emotional exhaustion. The survey data were collected from 211 employees in 13 enterprises in Thailand. Results from partial least square structural equation modelling revealed that people who are highly addicted to social media tended to have lower mindfulness and tended to use emotion-focused coping to deal with stress. Lack of mindfulness and the decision to use emotion-coping strategy are also subsequently associated with higher emotional exhaustion. 

Read more: Face it, don't Facebook it: Impacts of Social Media Addiction on Mindfulness, Coping Strategies...

Measuring LGBT Discrimination in a Buddhist Country

โดย Krichkanok Srimuang; ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          Previous literature has found that, among other religions, Buddhism tends to be relatively less discriminatory against members of the LGBT community. However, this assessment is based solely on cross-country comparisons rather than analyses of discrimination at the individual level. The present study therefore uses an individual-level dataset that comprises a national representative sample of 27,855 observations to examine discrimination against LGBT people in Thailand, as a case study of such discrimination in a Buddhist country. It also examines the influence of Buddhist thoughts concerning prosocial behavior and positive emotions, which might be expected to reduce LGBT discrimination.

Read more: Measuring LGBT Discrimination in a Buddhist Country

Effects of PM2.5 and Meteorological Parameters on the Incidence Rates of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in the Upper Northern Region of Thailand

โดย Wichuda Singkam, Nirote Sinnarong, Kittawit Autchariyapanitkul, Katesuda Sitthisuntikul, ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

          The research aimed to study the effect of ambient PM2.5 and meteorological parameters on the incidence rates of COPD. The study, using the panel model, lasted for 7 years and covered eight provinces in the upper northern region of Thailand (January 2014–December 2020). The feasible general least squares (FGLS) for the heteroscedasticity were used to estimate all the parameters in the model. The study result showed that all PM2.5 and meteorological parameters contributed to an increase in COPD cases. Chronic obstructive pulmonary disease, or COPD, refers to a group of diseases that cause airflow blockage and breathing-related problems, including emphysema and chronic bronchitis (Mannino et al. 2002). 

Read more: Effects of PM2.5 and Meteorological Parameters on the Incidence Rates of Chronic Obstructive...

Mindful Facebooking: The moderating role of mindfulness on the relationship between social media use intensity at work and burnout

โดย รศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

Research on the role of social media use in the workplace has gained more interest, yet little is known about personal characteristics that might influence the outcomes that employees experience when they use social media during work. This research aims to investigate the impact of the intensity of social media use at work on three aspects of burnout: emotional exhaustion, depersonalization, and lack of personal accomplishment. Results from partial least squares regression found that mindfulness significantly mediated the relationship between the intensity of social media use at work on emotional exhaustion and lack of personal accomplishment. These findings suggest that using social media during work tends to increase burnout in employees who have a low level of mindfulness, but it lowers burnout in employees who have a high level of mindfulness.

Read more: Mindful Facebooking: The moderating role of mindfulness on the relationship between social media...