ติดตาม :        เลือกภาษา THEN การบริหารจัดการท่องเที่ยวชาย ‘หาดบางแสน’ เพื่อความยั่งยืน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า

 

          ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาการดำเนินงานโครงการปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและให้ความรู้กับบุคลากรในด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ด้านความเป็นธรรม ด้านการให้บริการ และด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น

 

           โครงการนี้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พื้นที่ชุมชน พื้นที่เมือง และย่านการค้า จากการศึกษานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งดูแลบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดบางแสน หนึ่งในพื้นที่นำร่องประเภทพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเห็นถึงการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกรมการท่องเที่ยวและเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งพัฒนาให้พื้นที่หาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวประทับใจและต้องการมาเที่ยวซ้ำ เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ข้างต้น

Read more: การบริหารจัดการท่องเที่ยวชาย ‘หาดบางแสน’ เพื่อความยั่งยืน

Pro-poor tourism and income distribution in the second-tier provinces in Thailand

โดย ศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; Nuttawut Laksanapanyakul; ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          In Thailand, promoting tourism in 55 second-tier (non-major) tourism provinces is a recent policy tool for reducing poverty and income inequality. A computable general equilibrium (CGE) model linked with socio-economic household survey data shows that increasing domestic and foreign tourism demand in 22 first-tier tourism provinces can reduce the poverty rate, but overall national income inequality increases. However, increasing domestic tourism in the second-tier tourism provinces can slightly decrease income inequality. The model results also show that government collection and redistribution of new tourism-generated tax revenue to the 40% of poorest households significantly diminishes poverty and inequality.

Read more: Pro-poor tourism and income distribution in the second-tier provinces in Thailand

Concentrations and source identification of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment cores from south and northeast Thailand

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, Danai Tipmanee, Chomsri Choochuay, Woranuch Deelaman,Natthapong Iadtem, Qiyuan Wang, Li Xing, Guohui Li, Yongming Han,Muhammad Zaffar Hashmi, Junji Cao, Apichart Leckngam, Saran Poshyachinda

 

ABSTRACT

          In this study, the environmental fate of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in tropical lake sediments and their potential sources have been discussed. 15 PAHs (i.e. !PAH) have been investigated in two lakes, namely Songkhla Lake (SKL) and Nong Han Kumphawapi Lake (NHL), which are located at the southern and north-eastern parts of Thailand, respectively. Since these two lakes are registered as important wetlands under the Ramsar convention (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), the quantitative identification of potential contributors of PAHs is an inevitable analytical tool for launching an evidence-based policy.

Read more: Concentrations and source identification of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in sediment...

Exploring Personal Characteristics Associated with Selfie Liking

โดย รศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

          Although taking selfies has become a popular trend among teenagers in many countries, concerns have been raised about the negative personality traits associated with it. However, empirical research that explores the selfie-associated personal characteristics of individuals is still scant. In the present study, the author aims to investigate four personal characteristics that might explain why some individuals like to take selfies more than others. They include the following: (1) narcissism, (2) attention-seeking behavior, (3) self-centered behavior, and (4) loneliness.

Read more: Exploring Personal Characteristics Associated with Selfie Liking

Are Robots stealing jobs? Empirical evidence from 10 developing countries

โดย Phaphon Plumwongrot; ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

          This research study aims, therefore, to examine the impacts of the adoption of new technology on jobs and employment in developing countries. Using ordered-probit regression model estimations from a survey of multinational firms in 22 industrial sectors from 10 selected developing countries, our results show that the probability of employment is found to decrease if a firm considers it important to adopt new technology. A relationship between the introduction of robots and the disappearance of jobs was found among firms in Brazil, China, India, Nigeria, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, and Turkey.

Read more: Are Robots stealing jobs? Empirical evidence from 10 developing countries

Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil spill-affected coastal areas of Thailand

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, M. Hattayanone, D. Tipmanee, O. Suttinun, C. Khumsup,I. Kittikoon, P. Hirunyatrakul

 

Abstracts

     Among Southeast Asian countries, Thailand has gradually accustomed to extremely prompt urbanization, motorization, and industrialization. Chonburi and Rayong provinces are two provinces involved in “eastern seaboard” industrial zones, which is an emerging economic region that plays a key role in Thailand's economy. The 2013 Rayong oil spill did not only cause damages to the coastal and maritime environment, but also undermine trust in the overall safety system and negatively affect the investor confidence. 

Read more: Chemical characterization of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in 2013 Rayong oil...

The Role of Mindfulness Meditation on Stock Trading Performance

โดย รศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล* อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; Vesarach Aumeboonsuke

 

Abstract

          Despite more interest in mindfulness meditation practice among stock investors, to date there is no empirical evidence to support the benefits of this meditation practice. This research aims to provide groundbreaking evidence. Data were collected from 145 individual stock traders and 81 professional stock traders in Thailand (total N=226). Results from partial least squares structural equation modeling indicates that respondents who practiced mindfulness meditation more intensively reported better trading performance than individuals who did not and those who meditated less intensively. In particular, meditation practice is found to be associated with higher trading discipline, which in turn, associated negatively with the frequency of panic selling and overreaction to news; together, these factors strongly relate to trading performance.

Read more: The Role of Mindfulness Meditation on Stock Trading Performance

Business Survival in Times of COVID-19: Empirical Evidence from Tourism Enterprises in Thailand

โดย Pungpond Rukumnuaykit; ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; Akkaranai Kwanyou

 

          The impact of COVID-19 has been extensively explored, but little research has been conducted on its impact on business sector adaption. This study analyses business adaptation and business survival in the face of the COVID-19 pandemic by focusing on tourism enterprises in Thailand as a case study. Based on a survey of 316 tourism enterprises taken during the pandemic, the survey found that the pandemic resulted in the decline in revenues of most enterprises, and more than half of businesses tried to survive by reducing wages, reducing the number of branches and cutting back on store-opening hours. Using the Cox Proportional Hazard Model to predict length of business survival from the pandemic, it was found that most enterprises were unable to survive for more than 6 months (after the survey). Survival was found to be shorter in areas and business sectors that relied mainly on foreign tourists. Therefore, as for business implications, the traditional business model should be adapted to meet the needs of tourists in their new post-COVID lifestyles. In addition, tourism businesses need to focus on human resource management. Moreover, each type of tourism business needs to adapt its service model in different ways in order to meet the challenges of catering to a new normal.

Read more: Business Survival in Times of COVID-19: Empirical Evidence from Tourism Enterprises in Thailand

Applying synchrotron radiation-based attenuated total reflection-Fourier transform infrared to evaluate the effects of shipping emissions on fluctuations of PM10-bound organic functional groups and ionic species


โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์* อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , Kanjana Thumanu, Chulalak Chantharakhon ,Chunmanus Phoomalee, Chaisri Tharasawatpipat, Ronbanchob Apiratikul , Saran Poshyachinda

 

ABSTRACT

          The intense light of synchrotron radiation, with the assistance of infrared spectroscopy, allows for the measurement of extremely low levels of organic functional groups. In this study, PM10 samples (n ! 84) were collected at three air quality observatory sites strategically situated on the periphery of the seaport, residential zone, and industrial area of Laem Chabang, Thailand from May 27 to June 23, 2020.

Read more: Applying synchrotron radiation-based attenuated total reflection-Fourier transform infrared to...

Mindfulness and emotional exhaustion in call center agents in the Philippines: moderating roles of work and personal characteristics

โดย รศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

Abstract

This research explored the association between the mindfulness of call center agents in the Philippines and the level of emotional exhaustion they experienced. The study also contributes to the literature by investigating the role of call center agents’ work (job demands and supervisory position) and personal characteristics (age and marital status) as moderating factors that might influence the effect of mindfulness on emotional exhaustion. Survey data were collected from 412 call center agents from 5 call center companies in the Philippines. Partial least squares structural equation modeling was used for data analysis. The results supported a negative association between mindfulness and emotional exhaustion. Moreover, the analysis of the moderating effect found that the negative effect of mindfulness on emotional exhaustion was particularly strong for call center agents who: (1) experienced high job demands; (2) held a supervisory position; (3) were single, and (4) were younger.

Read more: Mindfulness and emotional exhaustion in call center agents in the Philippines: moderating roles of...