ติดตาม :        เลือกภาษา THEN University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน

 

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 Prof. Mawutor Avoke, Vice Chancellor และคณะจาก University of Education, Winneba (UEW) สาธารณรัฐกานา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันและลงนามต่ออายุใน MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

 

          ในการนี้รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน