ติดตาม :        เลือกภาษา THEN 


Title Hits
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนา เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของโครงการจิตอาสาพระราชทานกลุ่มนักเรียน Hits: 301
ออกสลากกาชาด นิด้า ประจำปี 2563 Hits: 1294
ตลาดนัดนิด้า ช่วยกาชาด ช่วยชุมชน.. Hits: 1104
NIDA เยือนมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในภูมิภาคอาเซียน Hits: 1148
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1016
นิด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ งานของพ่อ Hits: 1267
สว. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย Hits: 1205
รับมอบเงินสนับสนุนร่วมพัฒนาเมือง Hits: 1327
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหาร “Digital Transformation for Education” Hits: 1375
นิด้า – ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ สร้าง NIDA UApp Hits: 1135
ประชุมหารือ NIDA และ โรงเรียนมัธยมในเขตบางกะปิและพื้นที่ใกล้เคียง Hits: 1284
NIDA พบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ Hits: 1179
Open House ปริญญาตรีควบโท : วิศวกรรมการเงิน Hits: 1390
กสทช. จับมือ NIDA จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ และบริหารงานของ กสทช. Hits: 1617
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 964
NIDA ร่วมงานสัมมนาทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1070
สัมมนาความร่วมมือ ภาคี 4 ฝ่าย “Bangkapi Smart District” Hits: 1094
NIDA – SEAC MOU พัฒนาคน-ยกระดับคุณภาพชีวิต สู่การเรียนรู้แบบ Lifelong learnin Hits: 1253
MOU กรมประชาสัมพันธ์ และ 5 สถาบันการศึกษา Hits: 1403
แสดงความยินดี 59 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ Hits: 1118
Kick off กาชาดนิด้าออนไลน์ 2563 Hits: 1905
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการผ่าน ZOOM Hits: 1145
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะการจัดการท่องเที่ยว Hits: 1105
แสดงความยินดี ครบรอบ 19 ปี ก้าวสู่ปีที่ 20 “คม ชัด ลึก” Hits: 1196
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนยั่งยืน Hits: 1555
การประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างสถาบัน กับ กปร. Hits: 1151
ร่วมแสดงความยินดี 9 ปี กสทช. Hits: 1101
OIA แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศให้กับคณะบริหารธุรกิจ Hits: 1133
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 Hits: 1461
สภาสถาบันพบประชาคม Hits: 1173
NIDA Knowledge Forum and Best Practice 2020 Hits: 1293
ประชุมออนไลน์ NIDA และ Excelia Group สาธารณรัฐฝรั่งเศส Hits: 1170
PR หลักสูตรนานาชาติให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Hits: 1176
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “E-Commerce Alibaba & Biz Smart” Hits: 1298
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลอง "6 คลอง 6 กลุ่มเขต" Hits: 1155
เสวนาริมคลอง “อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองอย่างไร ในยุค 4.0” Hits: 1260
MOU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ กรมกิจการผู้สูงอายุ Hits: 1287
NIDA ร่วมมือ United Nations Thailand Hits: 1258
NIDA USR โครงการ ต่อ - เติม - บุญ Hits: 1085
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1376
NIDA TRANSFORMATION Hits: 1371
ขอแสดงความยินดี Hits: 1426
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 Hits: 1757
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1361
การแข่งขัน กอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่า นิด้า Hits: 1475
โครงการผู้บริหารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 2563 Hits: 1356
Mock Up AUN-QA Slot 4-5 Hits: 1620
สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง Hits: 1490
หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ Hits: 1428
หารือออนไลน์ระหว่างสถาบันและ Stanford University สหรัฐอเมริกา Hits: 1543