ติดตาม :        เลือกภาษา THEN สหกรณ์ “นิด้า” จัดงานทำบุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.จำกัด

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ “นิด้า” ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันทน์มหกุล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ “นิด้า” ด้วย โดยมี รศ.ดร.ณดา จันทร์สม ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ