ติดตาม :        เลือกภาษา THEN NIDA จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลาง

          วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้าน BCG แก่เยาวชนและสร้างเสริมอาชีพ โดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน ร่วมกับ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ จัดอบรมและสาธิตการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกสับปะรด และการทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งการอบรมสาธิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพาะต้นอ่อนทานตะวัน กลุ่มที่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพและทำผลิตภัณฑ์ซักล้างเอนกประสงค์ โดยหลังการฝึกอบรมมุ่งหวังให้นักเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม สามารถนำทักษะและความรู้ ไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกอีกกลุ่มได้

 

          ทั้งนี้ หลังจากจบกิจกรรม คุณสุนีย์ มีธรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในโอกาสนี้ด้วย